CONFERENCE:

CONFERENCE: "ŘÁD A MĚSTO, ŘÁD A JEHO MECENÁŠI / ORDEN UND STADT, ORDEN UND IHREN WOHLTÄTER" (24-26.09.2018)

Place Lannerův dům, Hradecká 6, Telč, CZECH REPUBLIC
Organizer Historický ústav AV ČR, Das Diözesanarchiv St. Pölten, Moravský zemský archiv v Brně
More info https://cemsbrno.org/wp-content/uploads/2018/08/program_mh_iv_telc.pdf

International conference on 24. to 26. September 2018

Lannerův dům, Hradecká 6, Telč

Registration until 01.09.2018

Contact:

Jarmila Hlaváčková (HÚ AV ČR): locus.pietatis@gmail.com

Tomáš Černušák (MZA/HÚ AV ČR): tomas.cernusak@post.cz

Kateřina Bobková-Valentová (HÚ AV ČR): katerina.bobkova.valentova@gmail.com

Organised by Historický ústav AV ČR, Das Diözesanarchiv St. Pölten, Moravský zemský archiv v BrněProgramme of the conference:

24.09
14:00‒15:30

Welcome
Ivana ČORNEJOVÁ (Historický ústav AV ČR), "Kdo, kdy a kde zakládal jezuitské řádové domy. Motivace a hledání místa / Von wem, wann und wo wurden Ordenshäuser der Jesuiten gegründet? Die Motivation und die Ortssuche"

Rafał WITKOWSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), "Kontemplatives Kloster in der spätmittelalterlichen Stadt / Kontemplativní klášter v pozdně středověkém městě"
Helmut HALB (Österreichische Akademie der Wissenschaften), "Im Spannungsfeld der Interessen: Orden, Stadt und Stifter in Wien im 17. Jahrhundert / Ve střetu zájmů: Řád, město a zakladatelé ve Vídni v 17. století"

16:00‒17:30
Jiří HAVLÍK (Historický ústav AV ČR), "Praecellens viduarum speculum Bartoloměje Christelia aneb Zrcadlo zbožnosti a ideál života šlechtičny v době vrcholného baroka / Praecellens viduarum speculum von Bartholomeus Christelius oder der Spiegel der Frömmigkeit und Lebensvorbild der Edelfrau in der Zeit des Hochbarockes"

PETRA OULÍKOVÁ (Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy), "Šternberkové − dobrodinci jezuitů na Novém Městě pražském / Die Herren von Sternberg – Wohltäter der Jesuiten in der Prager Neustadt"
Anna HAMRLOVÁ – Ondřej HNILICA – Klára ZÁŘECKÁ (Národní památkový ústav / Univerzita Hradec Králové), "Architektura a mobiliář telčských chrámů jako odraz vize donátora / Architektur und Mobiliar der Kirchen in Telč (Teltsch) als Widerspiegelung der Visionen ihrer Donatoren"

18:00

Josef HRDLIČKA (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích), "Řád, město a vrchnost. Počátky jezuitského řádového domu v Telči"


25. 09.

9:00‒10:30

Stanislav VOHRYZEK (Národní památkový ústav), "Vztahy klášterů premonstrátek v Nové Říši a magdalenitek v Dalešicích k jejich fundátorům, donátorům a městům ve středověku / Die Beziehungen des Prämonstratenserinnenklosters in Nová Říše (Neureisch) und des Magdalenerinnenklosters in Dalešice (Daleschitz) zu ihren Gründern, Wohltätern und Städten im Mittelalter"

Daniel FREY − Herbert KRAMMER (Institut für Österreichische Geschichtsforschung, Universität Wien), "Frauenklöster und ihre sozialen Beziehungsgeflechte in städtischen und ländlichen Räumen: Die Zisterzienserinnen von St. Niklas bei Wien und St. Bernhard bei Horn 1250–1400 / Ženské kláštery a jejich sociální vazby v městském a venkovském prostoru: Cisterciačky od Sv. Mikuláše ve Vídni a od Sv. Bernarda poblíž Hornu 1250‒1400"

Zdeněk VAŠEK (Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy), "Zakládání šlechtických rodových klášterů ve 13. století − motivace, změny v trendech a proměna majetkových poměrů / Die Gründung von Klöstern durch Adelsgeschlechter im 13. Jahrhundert – Motivation, Trendwenden und Eigentumsveränderungen"


11:00‒12:00

Karel MAREŠ (Gymnázium Louny), "Řád augustiniánů a jeho šlechtičtí mecenáši / Augustinerorden und seine Wohltäter aus den Reihen des Adels"
Olga Miriam PRZYBYŁOWICZ (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk), "Documents of Polish kings for the monastery of Poor Clares in Gniezno (XVI-XVIII centuries). Kings as protectors of the convent"

13:30‒15:00

Jakub ZOUHAR (Univerzita Hradec Králové), "Dominikánský konvent sv. Michala v Litoměřicích a jeho vztah s městským a šlechtickým prostředím v 17. a 18. století / Dominikanerkonvent in Litoměřice (Leitmeritz) und seine Beziehungen mit dem städtischen und adeligen Milieu im 17. und 18. Jahrhundert"

Oskar TERS (Wien), "Die Barnabiten von St. Michael in Wien – Die erfolgreiche Rekatholisierung einer Gemeinde / Barnabité od Sv. Michaela ve Vídni – O úspěšné rekatolizaci jedné komunity"

Jiří WOLF (Muzeum města Duchcova), "Duchcov a osecký klášter / Duchcov (Dux) und der Kloster in Osek (Ossegg)"

15:30‒16:30

Maximilan KUŚKA (Archiwum i Biblioteka OO. Bonifratrów w Cieszynie), "Vztahy kláštera milosrdných bratří v Těšíně s místní komunitou na přelomu sedmnáctého a osmnáctého století / Die Beziehungen des Ordens der barmherzigen Brüder in Teschen mit der örtlichen Gemeinde an der Wende des 17. und 18. Jahrhundert"
Grzegorz JOACHIMIAK (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Muzykologii), "Neustadt (Prudnik) in Oberschlesien als ein Beispiel der Zusammenarbeit zwischen der Stadt und dem Kloster. Unbekannte Musiksammlung der Barmherziger Brüder vom heiligen Johannes von Gott / Prudnik v Horním Slezsku jako příklad spolupráce mezi městem a klášterem. Neznámá hudební sbírka milosrdných bratří řádu svatého Jana z Boha"

17:00‒18:00

Marek BRČÁK (Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy), Kapucíni a město / Die Kapuziner und die Stadt"

Barnabás SZEKÉR (Zentralarchiv des Ungarischen Ordensprovinz des Piaristenordens, Budapest), "Stifter und Wohltäter dreier Piaristenkollegien in Ungarn im 18. Jahrhundert / Zakladatelé a dobrodinci tří piaristických kolejí v Uhrách v 18. století"


26. 09.

9:00‒10:30

Josef HRDLIČKA (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích), "Obtížné počátky. Jezuitské koleje v Českém Krumlově, Chomutově a Jindřichově Hradci před rokem 1618 / Schwierige Anfänge. Die Jesuitenkollegien in Český Krumlov, Chomutov und Jindřichův Hradec (Krumau, Komotau und Neuhaus) vor dem Jahr 1618"

Martin ČIČO (Slovenská národná galéria, Bratislava), "Jezuiti v dvojúlohe v dvojjazyčnom meste. Vzťah „mesta“ a jezuitov v Banskej Štiavnici v rokoch 1672–1773 / Jesuiten in einer Doppelrolle. Jesuiten in einer zweisprachigen Stadt. Die Beziehung der "Stadt" und des Ordens in Banská Štiavnica (Schemnitz) 1672–1773"

Klára ZÁŘECKÁ (Univerzita Hradec Králové), "Tovaryšstvo Ježíšovo a jeho mecenáši v raně novověkém Hradci Králové / Die Societatis Jesu und ihre Mäzene in der

frühneuzeitlichen Stadt Hradec Králové (Königgrätz)"

11:00‒12:00

Kateřina VALIŠOVÁ (studentka, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), "Studenti, měšťané a nadace: vztahy jezuitské koleje a města Jihlavy v 17. století / Studenten, Bürger und Stiftungen: die Beziehungen zwischen Jesuitenkolleg und der Stadt Jihlava im 17. Jahrhundert"

Rita SZULY (PhD-student, Pázmány Péter Catholic University), "Jesuits and Confraternities in Raab and Ödenburg during the 18th century"
13:30‒14:30

Meta NIEDERKORN (Universität Wien), "Prozessionen des Klosters St. Peter in der Stadt Salzburg / Procesí kláštera sv. Petra v Salcburku"

Michaela RAMEŠOVÁ – Štěpán VALECKÝ (Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR), "Slavnost sv. Markéty v Telči – její podoba a aktéři / Das Fest der Hl. Margaretha in Telč (Teltsch) – Gestalt und Akteure"