Barbara Balážová: What’s so Viennese about Viennese Art? Outside look

Barbara Balážová: What’s so Viennese about Viennese Art? Outside look / What’s so Viennese about Viennese Art? Pri pohl’ade zvonka

Place Prague, Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic, Husova 4, CZECH REPUBLIC
Organizer Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic
More info http://www.udu.cas.cz

Lecture date: 9th March 2016

Podnetom pre ohlásenú prednášku What’s so Viennese about Viennese Art? Pri pohl’ade zvonka bolo v podstate
banálne archívne pripísanie autorstva barokového liturgického kalicha z Banskej Belej viedenskému zlatníkovi
Johannovi Georgovi Strasserovi. Jedným z prvých rečníckych zastavení prednášky je otázka, ako možno pristupovať
ku vzorovému mikroregiónu stredoslovenských banských miest z hľadiska geografie výtvarného umenia a ako
hodnotiť túto oblasť z pohľadu dnes už v podstate klasických teórií o centre a periférii? Či potom v tomto prípade
predstavovala pre stredoslovenské banské mestá najdosiahnutelnejšie kultúrne a umelecké centrum Viedeň a ako ich
vzájomný vzťah vyzeral, a to nielen z hľadiska zaužívanejšej hierarchickej či vertikálnej klasifikácie, ale aj z pohľadu
tzv. horizontálnych dejín umenia? Možno považovať stredoslovenské banské mestá za kultúrnu križovatku hodnú
našej sústredenej pozornosti? Je schodnou cestou simulovať proces, v ktorom sa na konkrétny región pozeráme
z jeho autentickej vonkajšej perspektívy, t.j. v ktorom umenie stredoslovenských banských miest hľadá pozíciu,
z ktorej artikuluje samé seba? Možno dokonca hovoriť o vývoji barokového umenia v stredoslovenských banských
mestách, ktorý by snáď kopíroval vývoj tzv. univerzálnych dejín umenia? Dokážeme z hľadiska dobových recipientov
definovať “umelecký štýl” či “umelecké štýly”, s ktorými bolo umenie konkrétneho mikroregiónu konfrontované,
či dokonca mieru ich akceptácie a porozumenia?
Kdy