Other Worlds. Radoslav Bigoš, Michal Ožibko, Zdeněk Trs

6 March 2018 - 31 March 2018

Other Worlds. Radoslav Bigoš, Michal Ožibko, Zdeněk Trs / Cizí světy. Radoslav Bigoš, Michal Ožibko, Zdeněk Trs

Place Olomouc, Town Hall, Horní náměstí, CZECH REPUBLIC
Organizer Galerie Caesar / Caesar Gallery
More info http://www.galeriecaesar.cz

I resembled a compass shooter in the hands of an orienteer who carried it through forest, and his heart beats the race. ̶ Thomas Tranströmer.

Term transposition refers to the conversion or transfer of meaning while preserving its essence. For example, the music composition is converted from one scale to another, a typologically identical variation, with the relationships between the individual tones remaining the same, as well as the tempo, the rhythm and the performance. Although at first glance only far, it is just the use of this principle, which connects the three authors, Radoslav Bigos, Michal Ožibek and Zdeněk Tres. All three of them are trying to reflect a different, highly complex system and turn it into another, more complex, without suffering its essence - whether it is atomized real world objects, latent images of the world of the inner world (RB) or general principles of astronomy (ZT). It is clear that their approach is intuitive and profoundly personal in a number of respects - that transposition in this sense does not mean systematic movement in the structure but translation into a foreign (in fact, of course, own) "language"; that it is an attempt to understand, adopt and reflect a foreign world that naturally becomes a new, newly populated world. And that this world is not so much made up of things, as rather the relationships between them and against them.


Podobal jsem se střelce kompasu v ruce orientačního běžce, který jej nese lesem, a srdce mu přitom buší o závod. - Thomas Tranströmer


Pojem transpozice označuje převod či přenos významu při zachování jeho podstaty. Příkladem budiž hudební skladba převedená z jedné tóniny do jiné, typologicky shodné varianty, přičemž vztahy mezi jednotlivými tóny zůstávají totožné, stejně jako tempo, rytmus a přednes. Jakkoli na první pohled vzdáleně, je to právě využívání tohoto principu, co spojuje trojici autorů, Radoslava Bigoše, Michala Ožibka a Zdeňka Trse. Všichni tři jmenovaní se totiž shodně pokoušejí reflektovat odlišný, vysoce komplexní systém a převést jej v jiný, ještě komplexnější, aniž by utrpěla jeho podstata – a to ať už se jedná o atomizované předměty reálného světa (MO), latentní obrazy světa vnitřního (RB) nebo obecné principy astronomie (ZT). Je jasné, že jejich postup je v řadě ohledů intuitivní a hluboce osobně podmíněný – že transpozice v tomto smyslu neznamená systematický pohyb ve struktuře, ale překlad do cizího (ve skutečnosti samozřejmě vlastního) „jazyka“; že se jedná o pokus pochopit, adoptovat a reflektovat cizorodý svět, který se pak přirozeně stává světem novým, nově osídleným. A že tento svět není ani tolik tvořen věcmi, jako spíše vztahy mezi nimi a vůči nim.